سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

دکتر سید بشیر حسینی، استاد دانشگاه درمصاحبه‌ای گفت مقتول اصلی ماجرای اخیر، رومینا فقط نیست به جای عبرت نفرت میگیریم.